Home เทคโนโลยี

เทคโนโลยี

No posts to display

บทความแนะนำ

คาดเข็มขัดนิรภัย

ลดการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ ต้องคาดเข็มขัดนิรภัยให้ถูกวิธี

เข็มขัดนิรภัย..แค่คาดก็ปลอดภัย การขับขี่รถเป็นเรื่องของความมีวินัยในตนเองที่ขับขี่อย่างปลอดภัยเป็นไปตามกฏระเบียบเรื่องการจารจร รู้จักควบคุมสติไม่ให้คล้อยตามสิ่งที่มายั่วยุ รู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่รถคันอื่นๆที่อยู่บนท้องถนน...

บทความน่าสนใจ